Praneat Blog

Warittha Suwannakhrote
Account Executive
20 Apr 2020

เจาะลึก! การวางแผนสื่อโฆษณาด้วย Big Data โดย Dunnhumby

Big Data กำลังเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญ ของวงการโฆษณา ที่เข้ามามีบทบาทกับการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ รวมถึงการทำ Content ที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า

ยุคนี้ต้อง Online ควบคู่ Offline

Dunnhumby แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นสามกลุ่มใหญ่หลักๆ โดยดูจากช่องทางการซื้อสินค้า นั่นคือ

  • กลุ่มลูกค้าที่ซื้อจากร้านค้า
  • กลุ่มลูกค้าที่ซื้อของ Online
  • กลุ่มลูกค้าที่ซื้อจากทั้งสองช่องทาง

โดยกลุ่มที่นิยมซื้อสินค้า Online เป็นส่วนใหญ่คือกลุ่มที่มีรายได้สูง คิดเป็น 63% ของลูกค้าที่ซื้อสินค้าทั้งหมด เพราะฉะนั้น การเพิ่มขึ้นของช่องทางการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Online ในประเทศไทย ยังเป็นโอกาสสำคัญสำหรับแบรนด์ในการเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านสื่อ Digital

แต่สิ่งที่สำคัญคือ การใช้กลยุทธ์การสื่อสาร และโฆษณาที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ด้วยการทำความเข้าใจในพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าใน Customer Journey เพราะการทำการตลาดในยุคนี้จะพึ่งพาเพียงแค่ช่องทางเดียวไม่ได้ ต้องมีส่วนผสมในหลายๆ ช่องทาง เพราะผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น มีความสนใจที่แตกต่างกัน ทำให้ยิ่งต้องสร้าง Engagement กับลูกค้าให้มากที่สุด

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าถึงลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง ผ่านกลยุทธ์ทางสื่อสาร และโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจาก Big Data จึงมีบทบาทสำคัญในการวางกลยุทธ์การสื่อสารและโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ

ที่มา : https://brandinside.asia/dunnhumby-ad-retail-big-data/